Сложени глаголски облици

Перфекат Перфекат се гради од презента помоћног глагола јесам и радног глаголског придева глагола који се не мења. У потврдном облику се обично употребљавају ненаглашени облици помоћног глагола јесам, испред којих мора стајати нека реч која има свој акценат, нпр. Ја сам радио, Јуче сам радио, Радио сам и сл. Прочитај више…

Прости глаголски облици

Презент – гради се додавањем наставака на презентску основу Лице Писати Певати Радити Једнина 1. пише-м пева-м ради-м 2. пише-ш пева-ш ради-ш 3. пише пева ради Множина 1. пише-мо пева-мо ради-мо 2. пише-те пева-те ради-те 3. пиш-у пева-ју рад-е   Аорист – гради се углавном од свршених глагола, тако што Прочитај више…

Акценат

АКЦЕНАТ У српском језику постоје четири акцента која по дужини могу бити кратки и дуги, а по тону узлазни и силазни. По тону силазни узлазни По дужини дуги дугосилазни ⌒ дугоузлазни ´ кратки краткосилазни ‶ дугосилазни `   Акценат српског књижевног језика је делимично слободан, тј. он може стајати на Прочитај више…