ГРАЂЕЊЕ РЕЧИ

СТРУКТУРА
Према структури (од чега су речи изграђене) оне се деле на:
1) просте
2) изведене
3) сложене
Просте речи имају само корен и наставак за облик:
зид, рад, кућа, пут, срце…
Изведене речи имају корен, суфикс и наставак за облик:
зид+ар, зид+а+ти, зид+н+и, зид+н+а, зид+ић, рад+ов+и,
рад+ник, рад+н+и, рад+н+а, рад+н+о, пут+ова+ти, пут+ова+ње…
Сложене речи имају две основе (два корена):
кућепазитељ (кућ+е+пази+тељ), е је спојни вокал, јер спаја две основе,
срцеломац, даниноћ, сунцокрет…
Сложене речи имају и префиксе и суфиксе:
предрадник (пред+рад+ник), зарадити (за+ра+ди+ти), одрадити (од+рад+и+ти)
урадити (у+ра+ди+ти), окућница (о+кућ+ни+ца), раскућити (раз+кућ+и+ти),
скућити (с+кућ+и+ти), отпутовати (од+пут+ова+ти), пропутовати
(про+пут+ова+ти),
запутити се (за+пут+и+ти+се), поливати (по+ли+ва+ти), наливати (на+ли+ва+ти),
прелити (пре+лити), одлити (од+лити)…
Задатак
Подвуци сложене речи: укњижити, књижар, књижни, књиговезац, прокњижити,
књижевник, књижевност, књигоноша, књигољубац, књижица
Поступак
Речи са двема основама: књиговезац (књига+везати), књиговођа (књига+вођа),
књигоноша (књига+носити), књигољубац (књига+љубити); речи са префиксом и
суфиксом укњижити (у+књиг+ити), прокњижити (про+књиг+ити).
ПРЕФИКСИ су наставци који се додају ПРЕ (испред) речи: разврстати (раз+врстати),
исхранити (из+хранити), облетети (об+летети), устрептати (уз+трептати), приступити
(при+ступити), отписати (од+писати), слетети (с+летети).
СУФИКСИ су наставци који се додају ПОСЛЕ (иза) речи: бркајлија (брк+ајлија),
полазиште (полаз+иште), пиленце (пил+енце), удавача (удав+ача), камичак (кам+ичак),
пратиља (прат+иља), торбетина (торб+етина).
Задатак
Разврстај следеће речи на просте, изведене и сложене: путарина, путоказ, путописни, пут, путни, путић, упутити, путовати, успутни.
Поступак
Од простих речи граде се друге речи. Просте су: пут, путеви.
Изведене имају корен и суфикс: путарина (пут+арина), путни (пут+ни), путић (пут+ић),
путовати (пут+ова+ти).
Сложене речи имају две основе или једну основу са префиксом и суфиксом: путоказ
(пут+о+казати), путописни (пут+о+пис), упутити (у+пут+и+ти), успутни (ус+пут+ни)
ИНФИКСИ су наставци који се додају иза основе, значи у средини речи:
Поливати (по+ли+ва+ти), телефонирати (телефон+ира+ти), телеграфисати
(телеграф+иса+ти), голубови (голуб+ов+и), течета (теле+т+а).
Задатак
У следећим речима подвуци суфиксе: брежуљак, говоранција, казаљка, детенце, књижара,
голупчић, Африканац, буктиња.
0 коментари

Оставите коментар

Хоћете да се придружите дискусији?
Оставите коментар!

Оставите одговор